خط تلفونی صحت روانی بین فرهنگی 911 648 1800

وصل نمودن زبان، فرهنگ و مراقبت صحت روانی


ط تلفونی صحت روانی بین فرهنگی شما را به کارمند صحی با تجربه که با فرهنگ شما آشنایی دارد و به لسان شما صحبت مینماید وصل میکند

:وقتی به شماره 911 648 1800 زنگ بزنید، شما میتوانید با یک کارمند صحی صحبت کنید که میتواند

در مورد اینکه چگونه سلامت و صحت روانی تان را بهبود ببخشید، مشوره بدهد •

.شما را در در دسترسی به خدمات صحت روانی در جامعه تان کمک نماید •

شما را در قسمت مراقبت از فردی که در مورد سالمت روانی اش نگرانی دارید حمایت نماید 

شما میتوانید به شماره 911 648 1800 در روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت ۹ صبح الی ۳۰:۴ بعد از ظهر زنگ بزنید 


Transcultural Mental Health Line Postcard in Dari دری

Postcard


Download the Transcultural Mental Health Line postcard in Dari دری here (PDF 929 KB)

To order hard copies of this postcard in Dari دری please email us at [email protected]


Social Media Tiles

 

Download social media tiles about the Transcultural Mental Health Line in Dari دری below

   Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Dari  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Dari. Older woman smiling  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Dari.  Globe with diverse people
   Dari Version 1 دری
 (JPG 131.7KB)
 Dari Version 2 دری 
(JPG 266.8KB)
 Dari Version 3 دری 
(JPG 236.7KB)
   Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Dari.  Young woman in crimson headscarf, smiling  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Dari.  Smiling older man with white beard.  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Dari.  Young man in blue shirt smiling
   Dari Version 4 دری 
(JPG 224.2KB)
 Dari Version 5 دری 
(JPG 210.3KB)
 Dari Version 6 دری 
(JPG 237.3KB)

View and download all Transcultural Mental Health Resources in Dari دری here