1800 648 911 خط تلفنی بهداشت روانی فرافرهنگی

پیوند دادن زبان، فرهنگ و مراقبت بهداشت روانی


.خط تلفنی بهداشت روانی بینافرهنگی شما را به کارشناسان با تجربه کلینیکی وصل می کند، کسانی که با فرهنگ شما آشنا هستند و به زبان شما صحبت می کنند

:وقتی که به شماره زنگ بزنید911 648 1800 ,شما با کارشناسی صحبت می کنید که می تواند

توصیه هایی در باره چگونگی باالبردن شادکامی و بهداشت روانی شما عرضه کند 

  به شما کمک کند تا به مراکز بهداشتی محلی تان دسترسی پیدا کنید •

از شما پشتیبانی کند تا از شخصی با مشکالت بهداشت روانی مراقبت کنید

شما می توانید تلفن کنید 911 648 1800 دردوشنبه تا جمعه 9:00 صبح تا 4:30 عصر


TMHL Postcard Farsi

Postcards

 

Download the Transcultural Mental Health Line Postcard in  Farsi فارسی here (PDF 912.3KB)

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line postcard in Farsi فارسی email us at [email protected]

 


Social Media Tiles

 

Download the Transcultural Mental Health Line Social Media Tiles in Farsi فارسی below

 

  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Farsi.  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Farsi. Older woman smiling Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Farsi.
   Farsi Version 1  فارسی 
(JPG 133.7KB)

  Farsi Version 2  فارسی 
(JPG 272.7KB)
  Farsi Version 3 فارسی 
(JPG 236.1KB)

   Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Farsi. Young man in blue shirt smiling  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Farsi. Young woman smiling  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Farsi.  Man with moustache wearing glasses and smiling
    Farsi Version 4 فارسی 
(JPG 241.7KB)
  Farsi Version 5 فارسی 
(JPG 217.5KB)
  Farsi Version 6 فارسی 
(JPG 246.4KB)

View and download all Transcultural Mental Health Service resources in Farsi فارسی here