1800 648 911 خط صحت روانی  فرافرهنگی

 

وصل کدن لسان، فرهنگ و مراقبت صحت روانی


شموره به مسلکیای کلنیک Transcultural Mental Health Line
با تجربه وصل مونه که فرهنگ شموره میفامن و میتنن به لسان شمو گپ
بزنن.

د باره طرز بهبود سلامتی و صحت روانی خو شموره مشوره میده
شموره کمک مونه به خدمات صحت روانی د جامعه محلی خو برسین
شموره حمایت مونه تا از یگان شخص که مشکل صحت روانی دره مراقبت کید

 میتنین با 911 648 1800 در روزهای دوشنبه الی جمعه ساعت 9:00 قب لازچاشت الی 4:30

.بعدازچاشت به تماس شین


Transcultural Mental Health Line Postcard in Hazaragi Page 1

Postcard

 

Download the Transcultural Mental Health Line Postcard in Hazaragi  هزارگی here (PDF 935KB) (PDF 913.3KB)

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line Postcard in Hazaragi  هزارگی email us at [email protected]

 


View and download all Transcultural Mental Health Centre Resources in Hazaragi  هزارگی here