វប្បបធម៌៌ចម្រុះ ខ្សែទូរស័័ព្ទទខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត 1800 648 911

 

ភាសាផ្សារភ្ជាប់់ វប្បធម៌៌ និងការថែទាំំសុខភាពផ្លូ វចិត្ត


ខ្សែទូរស័័ព្ទវប្បធម៌៌ចម្រុះខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត តភ្ជាប់់លោកអ្នកជាមួយនិងគ្រូពេទ្យដែល ប្រកបដោយបទពិសោធន៍៍ដែលយល់់វប្បបធម៌៌របស់់អ្នក ហើយនិងអាចនិយាយភាសាអ្នកបាន។

នៅពេលអ្នកទូរស័័ព្ទទៅលេខ1800 648 911 អ្នកនឹងជួបនិយាយជាមួយអ្នកជំំនាញសុខភាពដែលអាច ៖

  • ផ្ដល់់ឱវាទអំំពីរបៀបបង្កើនសុខុមាលភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់់អ្នក។
  • ជួយអ្នកក្នុងការរកសេវាកម្មខាងសុខភាពផ្លូ វចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍៍របស់់អ្នក។
  • គាំំទ្រអ្នកក្នុងការថែទាំអ្នំកណាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូ វចិត្តត។

អ្នកអាចទូរស័័ព្ទទៅលេខ 1800 648 911 នៅថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ សុក្រ ម៉ោង 9:00 ព្រឹកដល់ 4:30 រសៀល


Transcultural Mental Health Line Postcard in Khmer ខ្មែរ

Postcard

Download the Transcultural Mental Health Line Postcard in Khmer ខ្មែរ (PDF 932KB)

Email us to order hard copies of the Transcultural Mental Health Line Postcard in Khmer ខ្មែរ at [email protected]

 


View and download all Transcultural Mental Health Centre Resources in Khmer ខ្មែរ here