ສາຍສຸຸຂະພາບຈິດ  ຂ້າມວັດທະນະທຳ 1800 648 911

 

ເຊື່່ອມຕໍ່ພາສາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການດູູແລສຸຸຂະພາບຈິດ


 ສາຍສຸຸຂະພາບຈິດຂ້າມວັດທະນະທຳຈະເຊື່່ອມໂຍງທ່່ານໄປຫາແພດທີ່ມີີຄວາມຊຳນານເຊິ່ງເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳຂອງທ່່ານແລະສາມາດສື່ສານເປັັນພາ ສາຂອງທ່່ານ.

ເມື່ອທ່່ານໂທລະສັບຫາເລກ 1800 648 911, ທ່່ານຈະໄດ້ລົົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການແພດ ທີ່ສາມາດ:

  • ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່່າຈະປັັບປຸຸງຄວາມຢູ່ດີີແລະປັັບປຸຸງສຸຸຂະພາບຈິດຂອງທ່່ານໄດ້ຢ່່າງໃດ
  • ຊ່່ວຍທ່່ານເຂົ້າໃຊ້ບັນດາບໍໍລິການສຸຸຂະພາບຈິດໃນຊຸຸມຊົົນຂອງທ່່ານ
  • ອູ້ມຊູູທ່່ານໃນການດູູແລໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີີບັມີີນຫາທາງສຸຸຂະພາບຈິດ

ທ່່ານສາມາດໂທເລກ 1800 648 911 ໃນ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸຸກ 9:00 ໂມງເຊົ້້າ ຫາ 4:30 ບ່່າຍ


Postcard


Transcultural Mental Health Line Postcard in Lao ພາສາລາວDownload the Transcultural Mental Health Line Postcard in Lao ພາສາລາວ here (PDF 851.2KB)

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line Postcard in Lao ພາສາລາວ please email us at [email protected]

 


View and download all Transcultural Mental Health Centre resources in Lao ພາສາລາວ here