पारसांस्कृतिक मानसिक स्वास्थ्य लाइन Transcultural Mental Health Line 1800 648 911

भाषा, संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्य हेरचाहलाई जोड्दै


Transcultural Mental Health Line ले तपाईंलाई तपाईंको संस्कृति बुझ्ने र तपाईंको भाषामा बोल्न सक्ने अनुभवी स्वास्थ्य पेशेवरहरूसँग जोड्दछ।

जब तपाईं 1800 648 911 मा फोन गर्नुहुन्छ तपाईंले स्वास्थ्य विज्ञसँग कुरा गर्नुहुनेछ जसले निम्न सहयोग गर्न सक्छन्:

  • आफ्नो कल्याण र मानसिक स्वास्थ्य कसरी सुधार गर्ने बारे सल्लाह प्रदान गर्न
  • तपाईंको समुदायमा रहेका मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू उपयोग गर्न मद्दत गर्न
  • मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको कु नै व्यक्तिको हेरचाह गर्न तपाईंलाई सहयोग गर्न

तपाईंले 1800 648 911 मा सोमबार देखि शुक्रबार बिहान 9:00 बजे देखि अपरान्ह 4:30 बजे सम्म फोन गर्न सक्नुहुन्छ।


Transcultural Mental Health Line एक मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवा हो।

यदि कसैलाई तत्काल मद्दत चाहिन्छ भने Triple Zero (000) मा फोन गर्नुहोस्।

साँझ र सप्ताहन्तमा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र सल्लाह चाहिएमा मानसिक स्वास्थ्य लाइन (Mental Health Line) 1800 011 511 मा फोन गर्नुहोस्।

यो लाइन 24 सै घण्टा, हप्ताको सातै दिन उपलब्ध छ। यदि तपाईंलाई यो सेवाको प्रयोग गर्न भाषाको सहयोग चाहिन्छ भने, अनुवद र दोभाषे सेवा (Translating and Interpreting Service - TIS National) लाई 131 450 मा फोन गर्नुहोस् र मानसिक स्वास्थ्य लाइनमा जोडिदिन अनुरोध गर्नुहोस्।

तपाईंको भाषामा कल्याण र मानसिक स्वास्थ्य बारे जानकारी पारसांस्कृतिक मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र (Transcultural Mental Health Centre) को वेबसाइटमा उपलब्ध छ: www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc


Postcard

 

Transcultural Mental Health Line Postcard in Nepali नेपालीDownload the Transcultural Mental Health Line Postcard in Nepali नेपाली here (PDF 906.1KB)

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line Postcard in Nepali नेपाली email us at [email protected]

 

 


Social Media Tiles

 

Download Transcultural Mental Health Line Social Media Tiles in Nepali नेपाली below

 

 

Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Nepali. Young woman wearing orange and green decorative sari Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Nepali. Older man wearing Nepali style hat Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Nepali. Older Neapli woman in chequered top smiling
   Nepali Version 1/ 
नेपाली (JPG 485.9KB)
  Nepali Version 2/
 नेपाली (JPG 499.1KB)
  Nepali Version 3/ 
नेपाली (JPG 545.7KB)
  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Nepali. Young woman with Bindi and wearing colorful scarf smiling Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Nepali. Young man smiling hopefully Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Nepali. Bald, middle aged man looking anxious
   Nepali Version 4/ 
नेपाली  (JPG 581.3KB)
 Nepali Version 5/
 नेपाली  (JPG 414.6KB)
 Nepali Version 6/ 
नेपाली  (JPG 415.1KB)

 


View and download all Transcultural Mental Health Centre resources in Nepali नेपाली here