1800 648 911 څو کلتوري رواني روغتیا کرښه

 

ژبه، کلتور او د رواني روغتیا پاملرنه نښلول


.د څو کلتوري روانې روغتیا کرښه تاسو د تجربه لرونکو معالجینو سره نښلوي څوک چې ستاسو په کلتور پوهیږي او کوالی شي ستاسو په ژبه خبرې وکړي

:کله چې تاسو 911 648 1800 ته زنګ ووهئ، تاسو به د روغتیا مسلکي سره خبرې وکړئ څوک چې کوالی شي

ستاسو د هوساینې او رواني روغتیا د ښه کولو په اړه مشوره درکړي .

  ستاسو سره ستاسو په ټولنه کې د رواني روغتیا خدماتو ته السرسي کې مرسته وکړي .

ستاسو سره مرسته وکړي ترڅو د هغه چا پاملرنه وکړي چې د رواني روغتیا اندیښنه لري .

 تاسو کوالی شئ 911 648 1800 ته زنګ ووهئ د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د سها له 9:00  بجو څخه تر ماذدیګر 4:30 بجو پورې


Transcultural Mental Health Line Postcard in Pashto پښتوPostcard

 

Download the Transcultural Mental Health Line Postcard in Pashto پښتو here (PDF 920KB)

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line Postcard in Pashto پښتو email us at [email protected]

 


View and download all Trancultural Mental Health Centre resources in Pashto پښتو here