Transcultural Mental Health Line Linyang Tatawagan para sa Kalusugang Pangkaisipan 1800 648 911

 

Ini-uugnay ang wika, kultura at pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan


Ang Transcultural Mental Health Line ay nagkokonekta sa iyo at sa mga clinician na nakaka-unawa ng iyong kultura at makakapagsalita sa iyong wika.
Kapag ikaw ay tumawag sa 1800 648 911, ikaw ay makikipagusap sa propesyonal sa kalusugan na maaaring:

  • makapagbibigay ng payo kung paano pagbutihin ang inyong kagalingan at kalusugan ng isip
  • ikaw ay tutulungan na maabot ang mga serbisyong pangkalusugan ng isip sa iyong komunidad
  • susuportahan ka upang pangalagaan ang isang taong may pinagdadaanan sa kalusugan ng isip

Maaari kang tumawag sa 1800 648 911 nang Lunes hanggang Biyernes alas-9:00 ng umaga hanggang alas- 4:30 ng hapon


Ang Transcultural Mental Health Line ay isang serbisyong pangsuporta para sa kalusugang pangkaisipan.

Kung mayroong taong may kailangan ng agarang tulong, tumawag sa Triple Zero (000).

Para sa suporta sa kalusugang pangkaisipan at payo sa gabi at Sabado’t Linggo, tumawag sa Mental Health Line sa 1800 011 511.

Ang linyang ito ay bukas 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Kung ikaw ay nangangailangan ng suporta sa iyong wika para makipag-usap sa serbisyong ito, tumawag sa Translating and Interpreting Service (TIS national) sa 131 450 at hilingin ang Mental Health Line (Linya para sa Kalusugang Pangkaisipan). Ang impormasyon sa kagalingan at kalusugang pangkaisipan sa iyong wika ay makukuha sa Transcultural Mental Health Centre website: www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc 

 


Transcultural Mental Health Line Postcard  TagalogPostcard

 

Download the Transcultural Mental Health Line Postcard in Tagalog here (PDF 839.6KB).

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line in Tagalog email us at [email protected]

 


Social Media Tiles

 

Download the Transcultural Mental Health Line Postcard in Tagalog below

 

Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Tagalog. Smiling middle aged woman wearing glasses   Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Tagalog.  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Tagalog. Young woman smiling
 Tagalog Version 1/ Tagalog (JPG 463.5KB)  Tagalog Version 2/ Tagalog (JPG 460.7KB)  Tagalog Version 3/ Tagalog (JPG 397.5KB)
     
 Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Tagalog. Woman with long dark hair smiling  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Tagalog. Smiling young man wearing sunglasses, hat and backpack  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Tagalog. Happy older man playing chess
 Tagalog Version 4/ Tagalog (JPG 459.5KB) Tagalog Version 5/ Tagalog (JPG 491.9KB)   Tagalog Version 6/ Tagalog (JPG 452.4KB)

View and download all Transcultural Mental Health Centre resources in Tagalog here