Xuyên văn hóa Đường dây Sức Khỏe Tâm Thần 1800 648 911

 

Kết nối ngôn ngữ, văn hóa và săn sóc sức khỏe tâm thần


Đường dây Sức khỏe Tâm thần nối quý vị với những chuyên viên tại phòng khám có kinh nghiệm, họ hiểu văn hóa của quý vị và có thể liên lạc bằng ngôn ngữ của quý vị.

Khi quý vị gọi 1800 648 911 quý vị sẽ nói chuyện với một chuyên viên y tế, người này có thể:

  • Tư vấn về cách cải thiện hạnh phúc trong cuộc sống và sức khỏe tâm thần của quý vị
  • Giúp quý vị tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần trong cộng đồng quý vị
  • Hỗ trợ quý vị để săn sóc người nào đó có vấn đề sức khỏe tâm thần

Quý vị có thể gọi 1800 648 911 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00 giờ sáng đến 4:30 chiều


Đường dây Sức khỏe Tâm thần Xuyên Văn hóa là một dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần

Nếu ai đó cần trợ giúp ngay, gọi cho Ba Số Không (000).

Để được hỗ trợ và tư vấn về sức khỏe tâm thần vào các buổi tối và cuối tuần, gọi cho Đường dây Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Line) trên số 1800 011 511.

Đường dây này hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ để nói chuyện với dịch vụ này, gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (Translating and Interpreting Service - TIS National) trên số 131 450 và yêu cầu nối với Đường dây Sức Khỏe Tâm Thần.

Thông tin về hạnh phúc trong cuộc sống và sức khỏe tâm thần bằng ngôn ngữ của quý vị có sẵn trên trang mạng Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Xuyên Văn hóa : www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc


Transcultural Mental Health Line Postcard in  Vietnamese Tiếng ViệtPostcard

 

Download the Transcultural Mental Health Line Postcard in Vietnamese Tiếng Việt here (PDF 851.7KB)

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line Postcard in Vietnamese Tiếng Việt email us at [email protected]

 


Social Media Tiles

 

Download Transcultural Mental Health Line Social Media Tiles in Vietnamese Tiếng Việt below

Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Vietnamese. Smiling woman running outdoors  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Vietnamese. Smiling older woman wearing white shirt   Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Vietnamese. Smiling woman with long dark hair
 Vietnamese Version 1/ 
Tiếng Việt
(JPG 357KB)
 Vietnamese Version 2/ 
Tiếng Việt
(JPG 387.8KB)
 Vietnamese Version 3/ 
Tiếng Việt 
(JPG 446.9KB)
     
Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Vietnamese. Smiling older man with grey hair and beard   Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Vietnamese. Older Vietnamese man  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Vietnamese. Smiling middle aged man holding IPAD
 Vietnamese Version 4/ 
Tiếng Việt
(JPG 414.6KB)
 Vietnamese Version 5/ 
Tiếng Việt 
(JPG 503.2KB)
 Vietnamese Version 6/ 
Tiếng Việt
(JPG 499.6KB)


View and download all Transcultural Mental Health Line resources in Vietnamese Tiếng Việt here